Περιγραφή Διαδικασιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Από τον Φεβρουάριο του 2021 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ενεργοποιήθηκε καθώς έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Βάση την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι στιγμής από 01 Απριλίου 2022 για όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις (εκτός της αποδοχής κληρονομίας) θα υπάρχει απαίτηση ένταξης του ακινήτου στις διατάξεις της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

Η Ηλεκτρονική ταυτότητα αποτελεί μία ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα ενσωματώνονται πλέον όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο.

Η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου μπορεί να γίνει μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό, αφού του παραδοθούν τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα. Σε πρώτη φάση, πρέπει να καταχωρηθεί το οικόπεδο/γήπεδο και σε δεύτερη η ιδιοκτησία. Κατόπιν, ο μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου. Το κάθε Απόσπασμα έχει το δικό του κλειδί γνησιότητας και αποκλειστικό Κωδικό Ταυτότητας.

Στη συνέχεια, ο μηχανικός κάνει αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου, που περιλαμβάνει τη βεβαίωση του ιδίου ότι το ακίνητο έχει (ή δεν έχει) αυθαιρεσίες και το κατά πόσο οι τυχόν αυθαιρεσίες έχουν τακτοποιηθεί, καθώς και τα στοιχεία του Αποσπάσματος.

Αναλυτικά για την ταυτότητα κτιρίου θα χρειαστεί η εισαγωγή των εξής στοιχείων σας στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Συνοπτικά, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

2. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια (Αρχιτεκτονικά – Στατικά – Η/Μ – σε περίπτωση απώλειας του φακέλου της οικοδομικής αδείας κατατίθεται, βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης)

3. ΠΕΑ (το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου / της διηρημένης ιδιοκτησίας)

4. ΠΕΚ (το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί)

5. δηλώσεις υπαγωγής τακτοποίησης αυθαιρέτων,

6. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο / τη διηρημένη ιδιοκτησία πλην των κοινοχρήστων χώρων, στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄,

7. το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

8. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται/ υπάρχουν.

9. ΚΑΕΚ ( Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου – ανά ακίνητο ή/και ανά διηρημένη ιδιοκτησία)

10. Στοιχεία Δικτύων (Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος & Αριθμός Παροχής ΕΥΔΑΠ )

11. Στοιχεία ιδιοκτήτη

Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και ανάρτησης των απαραίτητων στοιχείων, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός εκδίδει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό πληρότητας και σε αυτό θα βεβαιώνεται με δήλωσή του η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, έχει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.

H έκδοση πιστοποιητικών προϋποθέτει την καταβολή τέλους ανταπόδοσης υπέρ Τ.Ε.Ε.