Άδειες Λειτουργίας  Επαγγελματικών Χώρων

Σε συνεργασία με έμπειρους μελετητές και με την πολυετή εμπειρία της όσον αφορά στην έκδοση Αδειών Λειτουργίας επιχειρήσεων, η εταιρεία Bcon προσφέρει τα εξής:

1. Δυνατότητα Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας:

Έλεγχος χρήσεων γης και λοιπών πολεοδομικών περιορισμών στο ακίνητο που πρόκειται να στεγάσει την επιχείρηση και αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης επιτρεπόμενης χρήσης γης.

2. Έλεγχος ακινήτου:

Διενέργεια αυτοψίας και έλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου για την ζητούμενη χρήση (κτιριακές προδιαγραφές, νομιμότητα υφιστάμενου ακινήτου)

3. Μελέτες:

Εκπόνηση όλων των μελετών, σύνταξη των απαραιτήτων εγγράφων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κατάθεση των αντίστοιχων φακέλων στις κατά τόπους υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Περιφέρεια, Υπουργείο Ανάπτυξης κλπ.)

4. Σύσταση Φακέλου Επιχείρησης:

Προετοιμασία και παράδοση στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει τηρούνται στο χώρο του καταστήματος